Wytyczne dotyczące wspólnoty Glovo przeznaczone dla wszystkich Użytkowników 


Firma Glovo jest zobowiązana do przestrzegania najwyższych standardów etycznych i zawodowych zgodnych z jej podstawowymi wartościami. Ma ona wpływ na miliony ludzi, którzy dzięki aplikacji codziennie mogą doznawać wspaniałych doświadczeń. Te pozytywne interakcje pomagają określić, kim jesteśmy. Relacje pomiędzy firmą Glovo a jej klientami, kurierami i partnerami (zwanymi dalej łącznie „Użytkownikiem” lub „Użytkownikami”) oraz korzystanie przez nich z aplikacji Glovo podlegają niniejszym Wytycznym, które są ważnym elementem w osiąganiu wysokiej wydajności w firmie Glovo.


Wytyczne dotyczące wspólnoty Glovo przeznaczone dla wszystkich Użytkowników (zwane dalej „Wytycznymi”) są zgodne z Kodeksem etyki i postępowania w biznesie Glovo oraz związanymi z nim zasadami i procedurami, które są określone w standardowych praktykach, do których przestrzegania zobowiązane są osoby trzecie związane z działalnością firmy Glovo.


Glovo zobowiązuje się pomóc Użytkownikom przestrzegać tych standardów. W tym celu Glovo publikuje na swojej stronie internetowej Wytyczne dotyczące wspólnoty Glovo przeznaczone dla wszystkich Użytkowników.


Ogólnie Wytyczne te są osadzone na podstawowych wartościach Glovo: Energia, Dobre wibracje, Pokora, Troska i Glovość. Podstawowe wartości kształtują kulturę i określają charakter firmy. Kierują one naszymi zachowaniami i podejmowanymi decyzjami, a także sposobem prowadzenia firmy w sposób etyczny i uczciwy. Każda podstawowa wartość jest wspierana przez konkretne zachowania, których przestrzegania w swoich własnych przedsiębiorstwach oczekujemy również od Użytkowników Glovo.


1. Korzystanie z aplikacji


Użytkownicy Glovo są świadomi wpływu na społeczność i starają się minimalizować swój negatywny wpływ, aby zachować funkcjonowanie aplikacji.


Przepisy prawaUżytkownicy Glovo są zobowiązani przestrzegać wszystkich właściwych przepisów ustawowych i wykonawczych oraz norm. 


Uczciwe użytkowanie


Użytkownicy Glovo zobowiązują się do korzystania z aplikacji Glovo w sposób uczciwy, bez jej nadużywania i/lub czerpania zysków z jej nieuczciwego użytkowania.


 


2. Interakcje Użytkowników z innymi podmiotami  


Użytkownicy Glovo mobilizują siłę zespołowego działania ponad granicami organizacyjnymi i geograficznymi, aby stale dostarczać, kupować i sprzedawać wyjątkowe produkty i usługi. Rozumieją oni przepisy ustawowe i wykonawcze, które mają zastosowanie do ich działalności oraz przestrzegają tych przepisów.


Zgodność z zasadami konkurencji


Użytkownicy Glovo przestrzegają zasad w zakresie uczciwej konkurencji we wszystkich okolicznościach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. W szczególności Użytkownicy Glovo rozumieją zasady uczciwej konkurencji i ich przestrzegają w związku ze współpracą z innymi Użytkownikami i korzystaniem przez nich z aplikacji.


W związku z tym Użytkownicy nie dopuszczają się zachowań, które mogą być uznane za nieuczciwą konkurencję z innymi Użytkownikami.


Zobowiązanie do uczciwego użytkowania


Jak wspomniano powyżej, Użytkownicy zobowiązują się do uczciwego korzystania z aplikacji. W związku z tym zobowiązują się oni również nie nadużywać jej funkcji, ponieważ mogłoby to być szkodliwe dla wszystkich Użytkowników we Wspólnocie Glovo.


3. Tolerancja dla użytkowania platformy


Użytkownicy Glovo rozumieją, że wszelkie działania mające na celu uzyskanie korzyści w ramach aplikacji, które szkodzą innym Użytkownikom poprzez wykorzystywanie funkcji aplikacji, stanowią nadużycie.


Niezależnie od tego poniżej podano kilka przykładów nadużyć: 


Rezerwacja nadmiernej liczby godzin i anulowanie rezerwacji


Użytkownicy Glovo wiedzą, że nadużywanie funkcji aplikacji, która daje im możliwość swobodnego wyboru godzin użytkowania, szkodzi innym Użytkownikom, utrudniając im korzystanie z aplikacji.


Nadmierne zmiany lub anulowanie zleceń


Użytkownicy Glovo wiedzą, że w przypadku niewłaściwego zmieniania lub anulowania zamówień, wpływają oni na doświadczenie innych Użytkowników podczas korzystania z aplikacji.


Ceny produktów


Użytkownicy Glovo rozumieją, że sprzedając produkty, są zobowiązani na bieżąco aktualizować ceny, a niedopełnienie tego obowiązku powoduje szkody dla innych użytkowników.


Braki produktów


Użytkownicy Glovo wiedzą, że są zobowiązani zaopatrzyć się we wszystkie oferowane produkty, a w przypadku ich braku, są zobowiązani powiadomić o tym pozostałych zainteresowanych Użytkowników.


Produkty niezgodne z prawem


Użytkownicy Glovo wiedzą, że sprzedaż, transport lub kupno produktów, które są nielegalne lub niezgodne z prawem, stanowi nadużycie, ponieważ firma Glovo zobowiązuje się nie zachęcać Użytkowników Glovo do zachowań niezgodnych z prawem za pośrednictwem aplikacji, a także ostrzega Użytkowników, że w przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości na koncie, firma Glovo zastrzega sobie prawo do zablokowania i zawieszenia konta oraz zgłoszenia tego faktu władzom lokalnym, które mogą nałożyć sankcje prawne.


4. Konsekwencje


Ponieważ firma Glovo jest oddana swoim Użytkownikom i chce, aby wszyscy mieli doskonałe doświadczenie w związku z korzystaniem z aplikacji, Glovo może podjąć działania w celu zagwarantowania, że wytyczne są przestrzegane.


W związku z tym, jeśli firma Glovo lub Użytkownik zauważą, że inny Użytkownik nadużywa aplikacji lub dopuszcza się niewłaściwego zachowania, firma Glovo może zablokować konto Użytkownika nadużywającego aplikacji.


Niniejszym informuje się Strony, że mogą one być oceniane przez inne Strony. System punktowy jest przede wszystkim i zasadniczo przeznaczony do użytku w środowisku społecznościowym podczas korzystania z aplikacji Glovo. Glovo może podjąć decyzję o wykorzystaniu systemu punktowego na potrzeby platformy. W celu zachowania przejrzystości warunków świadczenia usług, Glovo będzie zawsze publikować główne parametry wykorzystywane w rankingu oraz powody względnego znaczenia tych głównych parametrów w stosunku do innych parametrów, a także wszelkie zmiany dotyczące systemu punktacji. Podmioty, które korzystają z usług Glovo za pośrednictwem usług logistycznych podmiotu zewnętrznego („Wykonawca”), poinformują kurierów o systemie punktowym i związanych z nim zasadach.


5. Kontakt


Wszelkie przypadki nieuczciwego wykorzystania należy zgłaszać firmie Glovo. Prosimy o zgłaszanie obaw w dobrej wierze za pośrednictwem poczty elektronicznej.


Glovo traktuje wszystkie zarzuty poważnie i z zachowaniem zasad poufności. W zależności od charakteru i okoliczności Glovo może w stosownych przypadkach dążyć do współpracy z Użytkownikami i innymi zainteresowanymi stronami w celu osiągnięcia właściwego i terminowego rozwiązania problemu.