პლატფორმაზე მომუშავე კურიერებს Glovo სთავაზობს სპეციალურ დაზღვევას სხვადასხვა უბედური შემთხვევებისთვის, რომლებიც შეიძლება მოხდეს ჩვენთან პარტნიორობის დროს.

 

 • სამოქალაქო პასუხისმგებლობა და მესამე პირებისთვის ზიანის მიყენება: სადაზღვევო ანაზღაურების მოთხოვნა შესაძლებელია, თუ შემთხვევა მოხდება კურიერის მიერ შეკვეთაზე მუშაობის დროს. ამ შემთხვევაში, სადაზღვევო კომპანია დაფარავს მესამე მხარისთვის მიყენებულ ნებისმიერ მატერიალურ და ფიზიკურ ზიანს, თუ ზიანი გამოწვეულია ველოსიპედით. მოტოციკლის/ავტომანქანის შემთხვევაში, მესამე მხარისთვის მიყენებული ზიანი უნდა დაიფაროს მძღოლის კუთვნილი ავტომანქანის სავალდებულო დაზღვევით. პლატფორმის საშუალებით მიღებულ შეკვეთაზე მუშაობის დროს მესამე მხარისთვის ზიანის მიყენების შემთხვევაში, გირჩევთ მოითხოვოთ დაზარალებული პირის საკონტაქტო მონაცემები, რათა დაზღვევამ დაუყოვნებლივ მიიღოს შესაბამისი ზომები.

 

 • გადასაზიდი საქონელი: გადაზიდვის დროს შეკვეთის დაზიანების შემთხვევაში, რაც არ არის გამოწვეული კურიერის დაუდევრობით, ან თუ შეკვეთა დაზიანდება ავარიის დროს, მომხმარებელს ზარალი აუნაზღაურდება სადაზღვევო კომპანიის მიერ შეთავაზებული სასაქონლო პოლისის სპეციფიური პირობების შესაბამისად.

 

 • უბედური შემთხვევის ინდივიდუალური დაზღვევა: სადაზღვევო კომპანია ფარავს Glovo-ს პარტნიორი კურიერის შესაძლო ფიზიკურ დაზიანებას შეკვეთაზე მუშაობის მთელი დროის განმავლობაში, პოლისით გათვალისწინებული კონკრეტული სადაზღვევო დაფარვის პირობების შესაბამისად.

რას ფარავს უბედური შემთხვევის ინდივიდუალური დაზღვევა?

პლატფორმაზე იხილეთ დღეის მდგომარეობით არსებული უბედური შემთხვევების დაფარვის პოლისი, რომელიც უკვე გაქვთ.

პლატფორმის გამოყენების სანაცვლოდ უბედური შემთხვევების ახალი პოლისი გარკვეულ გარანტიებს გთავაზობთ:

 • ანაზღაურება 3000 ევრომდე ზიანის ტიპის მიხედვით (მყესის დაჭიმვა, მოტეხილობა…)
 • დღიური ანაზღაურება 25 ევრომდე მე-8 დღიდან, სამედიცინო ცნობით დამტკიცებული დროებითი შრომისუუნარობის შემთხვევაში.
 • სამედიცინო ხარჯების ანაზღაურება 5000 ევროს ფარგლებში.
 • ჰოსპიტალიზაციის შემთხვევაში, ფინანსური დახმარება ოჯახის წევრის (მეგობრის) საავადმყოფოში ყოფნისათვის.
 • კურიერის გარდაცვალების შემთხვევაში, ანაზღაურება ობლად დარჩენილ ბავშვებზე და დახმარება სასკოლო განათლების მიღებაში.
 • მძიმე ინვალიდობა უბედური შემთხვევის გამო
 • დაკრძალვის ხარჯები ერთ უბედურ შემთხვევაზე

რას ფარავს დაზღვევა?

პოლისი ითვალისწინებს გარკვეულ გამონაკლისებს

 

 • უბედური შემთხვევები პოლისის ამოქმედებამდე.
 • დაზღვეულის მიერ განზრახ გამოწვეული უბედური შემთხვევა ან ავტომანქანის დაზიანება.
 • მიოკარდიუმის ინფარქტი
 • უბედური შემთხვევები, გამოწვეული მკურნალობით, რომელიც არ იყო დანიშნული ექიმის მიერ.

როგორ გამოვიყენო/მოვითხოვო დაზღვევა?

გახსოვდეთ, რომ სადაზღვევო დაფარვა გათვალისწინებულია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ უბედური შემთხვევა მოხდა Glovo-თან პარტნიორობის დროს (შეკვეთაზე მუშაობის მთელი პერიოდი).

ასეთ შემთხვევაში თქვენ უნდა შეავსოთ ქვემოთ მოცემული ფორმა და წარუდგინოთ ის სადაზღვევო კომპანიას. სადაზღვევო კომპანია დაგიკავშირდებათ შემდგომ საფეხურზე. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, გახსოვდეთ, რომ ზიანის ან შრომისუნარიანობის დაკარგვის დასამტკიცებლად ვალდებული ხართ წარადგინოთ შესაბამისი სამედიცინო დოკუმენტაცია.